Сайлау 2023: Ақпараттық хабарлама — TilshiNews

Сайлау 2023: Ақпараттық хабарлама

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

Tilshi ЖК-тің «https://tilshi.kz/» сайтында партиялық тізімдер бойынша, бір мандатты аумақтық сайлау округтері бойынша Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаттығына кандидаттарға, сондай-ақ партиялық тізімдер бойынша Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттығына кандидаттарға, 2023 жылғы «19» наурызға тағайындалған сайлауға қатысатын бір мандатты аумақтық сайлау округтері бойынша, интернет алаңдарын ұсынудың жалпы шарттары.

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 28.09.1995 жылғы Конституциялық заңына сәйкес, «барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2023 жылғы 19 қаңтардағы № 105 Жарлығы негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының 2023 жылғы 20 қаңтардағы №18\669 қаулысы негізінде «Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының кезектен тыс сайлауын тағайындау туралы Tilshi ЖК — сайт иесі «https://tilshi.kz/» (бұдан әрі-Сайт), тіркелген кандидаттарға ақпарат береді:

  • Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаттығына партиялық тізімдер бойынша, бір мандатты аумақтық сайлау округтері бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттығына кандидаттарға партиялық тізімдер бойынша, 2023 жылғы «19» наурызға тағайындалған бір мандатты аумақтық сайлау округтері бойынша.

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімдер бойынша, бір мандатты аумақтық сайлау округтері бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімдер бойынша, бір мандатты аумақтық сайлау округтері бойынша сайлау алдындағы үгіті кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау күнінің алдындағы күннің жергілікті уақыты бойынша нөл сағатта аяқталады, осылайша, Сайтта үгіт материалдарын орналастыру 2023 жылғы 18 ақпандағы сағат 18.00-ден 2023 жылғы 18 наурыздағы сағат 00.00-ге дейін жүзеге асырылады.

Сайт Интернет алаңын жазбаша өтініш пен Сайт иесі мен кандидат немесе саяси партияның сенімді адамы (кандидаттың уәкілетті тұлғасы) арасында жасалатын шарт негізінде ұсынады. Үгіт материалдарының саны мен орналастыру кезеңі саяси партияның сенім білдірілген адамының жазбаша өтінішінде көрсетіледі, содан кейін олар шартта тіркеледі.

Өтініш кезектілік тәртібімен өтініштерді тіркеу журналында әрбір жазбаша өтінішке өтініштің реттік нөмірі мен келіп түскен күнін беру арқылы тіркеледі.

Шарт жасасу үшін партиялық тізімдерін ұсынған саяси партияның сенім білдірілген адамы мынадай ақпаратты көрсете отырып және ұсына отырып, жазбаша өтініш береді:

1) Кандидаттың тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

2) Кандидаттың сенім білдірілген тұлғасының өкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесі (оның ішінде уәкілетті орган берген куәлік);

3) Өтініш берген саяси партияның сенім білдірілген тұлғасының жеке куәлігінің көшірмесі.

Кандидаттардың үгіт материалдарын Сайтта орналастыру кезектілігі жазбаша өтініштердің түсу тәртібімен не егер өтініштер бір мезгілде келіп түскен жағдайда жеребе бойынша белгіленеді.

Үгіт материалдары сайтқа орналастырылған күнге дейін 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылады.

Үгіт материалдарында қаржыландыру көздері туралы көрнекі ақпарат және ақпарат берген тұлғаның тегі болуға тиіс.

Үгіт материалдарын ұсынған кандидаттар олардың мазмұнының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі үшін дербес жауапты болады.

Сайттың меншік иесі, егер оларда конституциялық құрылысты күштеп өзгерту идеялары болса, үгіт материалдарын орналастырудан бас тартуға құқылы. Республиканың тұтастығын бұзу, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық араздықты, қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа табынуды қоздыру, заңнамада көзделмеген әскерилендірілген құралымдар құру, сондай-ақ оларда басқа кандидаттардың арнамысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне нұқсан келтіруге қабілетті ақпарат болған жағдайда. Кандидат не сенім білдірілген тұлға Сайт иесінің талабы бойынша материалдардағы жоғарыда көрсетілген сипаттағы ақпаратты растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

Осы ақпараттық хабарламада көрсетілген Интернет алаңдарды беру шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының талаптарына сәйкес түзетілуі мүмкін.

Сайтта материалдарды орналастыру құны:

Сайтқа материал (мақала, сұқбат) орналастыру 3000-5000 белгі + 3-5 фото 200 000 теңге
Баннер орналастыру Стандартты өлшем 10 000 теңге/тәулігіне
Фоторепортаж 15-20 фото 150 000 теңге

*50 000 қаралым/айына

Сайтта үгіт материалдарын орналастырғаны үшін жасалған шарт бойынша төлем шот берілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сайт меншік иесі Төлеген шот негізінде жүзеге асырылады.

Tilshi ЖК директоры (Tilshi.kz АА) Ақтілеуов А.Н.

=-=-=-

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан,

Территориальным избирательным комиссиям

Настоящим ИП Tilshi (далее- Компания) направляет текст информационного сообщения, содержащий сведения об общих условиях предоставления Компанией Интернет-портале «https://tilshi.kz/».

Кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, а также кандидатам в депутаты маслихатов Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, участвующих в выборах, назначенных на «19» марта 2023 года.

Текст информационного сообщения был опубликован « 03» февраля 2023 года на сайте https://tilshi.kz/» на государственном и русском языках.

Приложение: текст информационного сообщений на 4-х листах.

Аскар Актлеуов, директор ИП Tilshi.kz (ИА Tilshi.kz)

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Общие условия предоставления ИП Tilshi интернет площадей на сайте https://tilshi/» кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, а также кандидатам в депутаты маслихатов Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, участвующих в выборах, назначенных на «19» марта 2023 года.

В соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года «О выборах в Республике Казахстан», на основании Указа Президента Республики Казахстан от 19 января 2023 года № 105 «О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней», а также на основании Постановления Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 20 января 2023 года №18\669 «О назначении внеочередных выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан» ИП Tilshi — собственник сайта https://tilshi /» (далее — Сайт), информирует зарегистрированных кандидатов:

  • в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, а также кандидатам в депутаты маслихатов Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, назначенных на «19» марта 2023 года.

Предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, а также кандидатам в депутаты маслихатов Республики Казахстан по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам, начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня предшествующего дню выборов, таким образом, размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется после 18.00 часов 18 февраля 2023 года до 00.00 часов 18 марта 2023 года.

Сайт предоставляет Интернет площадь на основании письменного заявления и договора, заключаемого между собственником Сайта и Кандидатом, либо доверенным лицом политической партии (уполномоченным лицом кандидата). Количество и период размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении доверенного лица политической партии, которые затем фиксируются в договоре.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений, в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления.

Для заключения договора доверенное лицо политической партии, выдвинувший партийные списки, предоставляет письменное заявление с указанием и предоставлением следующей информации:

1) Копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;

2) Копия документа, подтверждающего полномочия доверенного лица Кандидата (в том числе удостоверение, выданное уполномоченным органом);.

3) Копия удостоверения личности доверенного лица политической партии, подающегозаявление;

Очередность размещения на Сайте агитационных материалов Кандидатов устанавливаются в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно.

Агитационные материалы предоставляются Сайту не позднее, чем за 1 (один) рабочийдень до даты размещения.

Агитационные материалы должны содержать визуальную информацию об источниках финансирования и фамилию лица, предоставившего информацию.

Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан.

Собственник Сайта вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя. Нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других кандидатов. Кандидат либо доверенное лицо обязан по требованию собственника Сайта предоставить документы, подтверждающие содержащиеся в материалах информацию вышеуказанного характера.

Условия и порядок предоставления Интернет площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Стоимость размещения материалов на Сайте составляет:

 

Размещение материала (статья, интервью) на сайт 3000-5000 знак + 3-5 фото 200 000 тенге
Размещение баннера Стандартное измерение 10 000 тенге/сутки
Фоторепортаж 15-20 фото 150 000 тенге

*50 000 қаралым/айына

 

Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется на основании выставленного собственником Сайта счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.

Аскар Актлеуов, директор ИП Tilshi.kz (ИА Tilshi.kz)

ИП Тилши сайлау информ сообщение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *